Social media Pub
Social media Pub
 

 3. ročník grantového programu Šariš ľuďom otvorený


Neziskové organizácie majú opäť možnosť získať finančnú podporu na aktivity prispievajúce k prosperite Prešovského kraja. Od 17. októbra môžu posielať svoje projekty a majú možnosť získať tak celkovo 16 000 Eur na realizáciu svojich projektov.

Na naštartovanie aktivít, ktoré môžu začať v malom, ale v konečnom dôsledku mať významný prínos, je potrebný v prvom rade nápad a odhodlanie. Program Šariš ľuďom ponúka možnosť, ako získať finančné prostriedky na ich uskutočnenie.

Kedy je možné požiadať o grant?

saris-ludom-nove-logo-final-jpg-original

Prihlasovanie projektov do grantového programu Šariš ľuďom trvá od 17. októbra 2016 do 16. januára 2017.

Aké projekty sa môžu o grant prihlásiť?


Grantový program je v období 2016/2017 určený na podporu projektov, ktoré sa zameriavajú na regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom:

  • podpory cestovného ruchu, zachovávania tradícií a rozvoja malého a stredného podnikania v oblasti služieb podporujúcich cestovný ruch
  • podpory  zamestnanosti, najmä žien, seniorov a znevýhodnených skupín.

Projekty sa musia zrealizovať v období 1. marca 2017 – 31. augusta 2017, a to v rámci obcí a miest nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji.

Všetky projekty musia napĺňať kritérium verejnoprospešného účelu a cieliť na osoby staršie ako 18 rokov.

Kto môže o grant požiadať?


Zapojiť sa môžu podaním a odoslaním žiadosti do 16. januára 2017 slovenské mimovládne subjekty registrované Ministerstvom vnútra SR, s výnimkou politických strán:

  • nadácia (registrované na základe zákona č. 34/2002 Z. z o nadáciách)
  • neinvestičný fond (registrované na základe zákona NR SR č. 147/1997 Z. z.)
  • nezisková organizácia (registrované na základe zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení)
  • občianske združenie (registrované na základe zákona č. 83/1990 Zb.).

Aký je postup prihlásenia projektu?


O grant môžete požiadať vyplnením formulára, ktorý nájdete nižšie na stránke, alebo na stránke www.komunitna-velkysaris.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v Komunitnej nadácii Veľký Šariš. Kompletné informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadosti o grantový príspevok nájdete v aktuálnom štatúte grantového programu.

Prihláška s návrhom projektu musí byť podpísaná a v obálke označenej ŠARIŠ  ĽUĎOM, doručená v období od 17. októbra 2016 do  16. januára 2017 na adresu Komunitná nadácia Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš. Podpísanú žiadosť je možné zaslať e-mailom na adresu komunitna@nextra.sk, do predmetu e-mailu uveďte Šariš ľuďom.

Štatút Šariš ľuďom
Žiadost Šariš ľuďom 2016 - 2017

V prípade otázok kontaktujte p. Štefániu Lenzovú, správkyňu Komunitnej nadácie Veľký Šariš na tel. čísle +421907 920 594, alebo na adrese komunitna@nextra.sk.